Szukaj

Nabór na kurs języka angielskiego.

Zaktualizowano: 13 paź 2021

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie ogłasza nabór na zajęcia języka angielskiego dla dorosłych prowadzone w formie stacjonarnej.


Celem planowanych zajęć jest rozwój kompetencji porozumiewania się w języku obcym, rozwój podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) w celu podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych oraz poprawę sprawności komunikacji z osobami posługującymi się językiem angielskim oraz poznanie zwyczajów i kultury krajów anglojęzycznych.


Planowane jest utworzenie jednej lub dwóch grup po około 12 osób.


Kurs może rozpocząć się po zawiązaniu grupy. Zaplanowano około 2-3 miesiące zajęć, w terminie do końca lutego 2022 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w piątki godz. 16.15, po 90 min (2 x 45 min. z krótką przerwą)

Grupa może ustalić z prowadzącym inną godzinę zajęć, jeśli to będzie możliwe.


Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, w pierwszej kolejności do mieszkańców Gminy Pelplin, a w przypadku małej ilości zainteresowanych, dla pozostałych osób z Powiatu Tczewskiego.


Zajęcia poprowadzi nauczyciel języka angielskiego Elżbieta Łaga.


Udział w zajęciach jest nieodpłatny, ale Uczestnik zobowiązany jest do udziału w min. 80% całego cyklu zajęć. Po zakończonym kursie każdy z uczestników, który spełnili ten warunek, otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.


Osoba chętna do udziału w kursie zobowiązana jest do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji” dostępnym na tej stronie w zakładce „Dokumenty” lub do pobrania poniżej.


Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmowane są telefonicznie pod nr 789 240 990 (Ośrodek Kultury w Pelplinie) oraz na lowe@zsp.pelplin.pl

Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji) i oświadczenie uczestnika (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji). Dokumenty do pobrania poniżej. Druki dokumentów można też otrzymać w sekretariacie LOWE – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie przy ul. Kościuszki 2a. Kadra tych instytucji służy pomocą w wypełnianiu dokumentów (można dzwonić pod nr tel. Szkoły 58 536 15 71 lub Ośrodka Kultury 789 240 990). Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie uczestnika, należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury.


Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco, do utworzenia grupy.


Po dostarczeniu formularzy zgłoszeniowych, kadra LOWE zastrzega sobie prawo do kontaktów z kandydatami na uczestników kursu w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień związanych z udziałem w kursie.


Wszystkich, którzy dostarczą formularz zgłoszeniowy i oświadczenie, kadra LOWE Pelplin poinformuje o przyjęciu na kurs bądź odmowie przyjęcia. Z przyjętymi na kurs osobami zostanie zawarta umowa uczestnictwa w szkoleniu.


Uczestnik kursu będzie zobowiązany do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio z uczestnictwem w szkoleniu, w szczególności do wypełnienia testów wiedzy przed i po kursie, podpisywania listy obecności i dokumentów poświadczających odbiór materiałów szkoleniowych.


Pytania dot. planowanego kursu można pisać na maila lowe@zsp.pelplin.pl lub kierować telefonicznie

Rafał Deska – dyrektor ZSP w Pelplinie, administrator LOWE, tel. 607 321 693

Piotr Łaga – dyr. MOK Pelplin, tel. 605 477 499


Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy
.docx
Download DOCX • 68KB

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy
.pdf
Download PDF • 350KB

REGULAMIN REKRUTACJI
.pdf
Download PDF • 250KB
Zał. 2 Oświadczenie uczestnika
.pdf
Download PDF • 275KB

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
122157268_103251558244539_44547465187551

LOKALNY OŚRODEK

WIEDZY I EDUKACJI